Ирина Шопова
КУЛТЪТ НА ДИОНИС В ДОЛНА МИЗИЯ И ТРАКИЯ ПО ЕПИГРАФСКИ ДАННИ (I–III ВЕК)
Пловдив 2017, VIII+227 с., 53 ил.
Корица: мека
Настоящата книга запознава читателите с епиграфските паметници за култа на Дионис в днешните български земи, датирани в периода I–III век. Анализът на епиграфския изворов материал позволява да се проследи развитието и да се откроят специфичните характеристики на Дионисовия култ в границите на провинциите Долна Мизия и Тракия, да се очертаят различията в култа в градските и извънградските територии и да се направи типологизация на божеството, като се отговори на въпросите дали съществува „селски“ и „градски“ Дионис в тракийските римски провинции, дали съществува „тракийски“, „гръцки“ и „римски“ Дионис в земите на траките през епохата на Принципата и къде се среща – във вътрешността на провинциите, в западнопонтийските полиси или в римските военни и градски центрове.