БЪЛГАРСКИЯТ ЗЛАТЕН ВЕК. СБОРНИК В ЧЕСТ НА ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ (893–927)
съставители: Васил Гюзелев, Илия Г. Илиев и Кирил Ненов
ISBN13: 978–954–8536–18–9
Пловдив 2015, xiii, 573 стр.
Корица: мека
Резюме: Появата на настоящия сборник с изследвания на български медиевисти (историци, филолози и археолози) и извори за цар Симеон Велики и неговия забележителен Златен век на българската книжовност е продиктувана, от една страна, от отбелязването на една голяма годишнина – 1150 години от неговото рождение (864/5 г.). От друга страна, той цели да покаже напредъка на нашата медиевистика в изследването на Симеоновия век и промяната на нейната концепция за този период. Защото не може да има съмнения, че значимостта на този български владетел се изразява не толкова в неговите победи по бранните поля и териториални завоевания, не толкова в стремежа му да завладее Цариград и да седне на трона на византийските василевси, а най-вече в усилията му да бъде обновител в културното развитие на българското общество и създател на една нова цивилизация в средновековна Европа – Преславската, превърнала се в модел за историческо развитие и на други славянски държави през Средновековието.

Съдържание:

Уводни думи xi
Изследвания 1
Иван Божилов, Цар Симеон Велики: от „варварската“ държава
до християнското царство 3
† Станчо Ваклинов, Втората българска столица Преслав 49
Иван Йорданов, Печатите на цар Симеон І Велики 77
Васил Гюзелев, Кавханите и ичиргу боилите при цар Симеон Велики 115
Илия Γ. Илиев, Свети Климент Охридски и цар Симеон Велики 131
Ангел Николов, „Великият между царете“. Изграждане и утвърждаване на българската царска институция през управлението на Симеон I 149
Десислава Найденова, Правни текстове в средновековна България (IX–X в.) 189
Аделина Ангушева–Нина Гагова–Анисава Милтенова–
Татяна Славова–Ана Стойкова, Книжовността по времето на цар Симеон 213
Мария Йовчева, Златният век на старобългарската химнография 277
Милияна Каймакамова, Световната история в пропагандната политика на цар Симеон Велики и развитието на българската хронография 301
Петър Ангелов, Образът на цар Симеон във византийската книжнина 331
Лиляна Симеонова, Българо-византийската търговия в навечерието на 913 г. 347
Красимир С. Кръстев, България, Византия и Арабският свят при царуването на Симеон І Велики 361
Извори 379