Силвия Аризанова
БЪЛГАРИТЕ В АГИОГРАФИЯТА ОТ XIII-XV ВЕК. ОБЩЕСТВО, БИТ И КУЛТУРА
(Средновековна библиотека 8 )
Пловдив 2013, Х+465 с., 36 ил.
Корица: мека
Резюме: Настоящата книга е опит да бъдат представени, обобщени и анализирани сведенията за българското общество, бит и култура в агиографията от ХІІІ–ХV век. Вниманието е насочено предимно към културния живот на българите през този период. В първата глава се обобщават и анализират сведенията за българския владетел, патриарха, църковните служители, монасите, болярите, войниците, зависимото население, професионалните групи, хората в неравностойно положение, еретиците и чужденците. Отделно място е посветено на жените в българското общество, като се проследяват техните различни лица и функции. Във втората глава се разглеждат данните за жилищата, храната и облеклото. Обръща се внимание на болестите и тяхното лечение, както и на празниците, почитани от българите. В третата глава се проследяват общите тенденции и явления в духовната култура на българите, които намират израз и отклик в агиографията от ХІІІ–ХV в. Засягат се темите за образованието и книжнината, култа към светците, историческата памет, научните знания, музиката, православната религия и отношението към ересите.