БАЛКАНИТЕ И СВЕТЪТ: MODUS CONCURRANDI
София 2014, 300 стр., 20 ил.
Корица: мека
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор
Добриела Котова. Античните автори и портретът на един тракийски владетел: Котис I

Eric de Sena. Perceptions in Rome of Natives in the Roman Balkans, 1st – 2nd Centuries AD

Камен Димитров. Novae (Moesia II) в 346/8–378 г. Монетни находки и история

Златомира Герджикова. Църквата и азилното право (ІV – средата на V в.)

Юлия Златкова. Женският религиозен патронаж и благотворителност през Късната античност

Ваня Лозанова-Станчева. Сакралности и свещени места във Византион: античен текст в средновековен/християнски контекст

Елена Статева. „Тълкувание Даниилово”: българският сценарий за „края на света“ (X в.)

Елена Койчева. Константинопол в географските представи на Запада (края на ХІ – началото на ХІІІ в.)

Димитър Димитров. Аспекти на венецианско-генуезкото присъствие по Западното Черноморие през ХІІІ–ХV в. 

Владислав Иванов. Възникването на „гръцкия” проект на ордена на св. Йоан Йерусалимски и неговите политически аспекти (1353–1404 г.)

Ивайла Попова. Балканите и Западът – примери за взаимодействия и конфликти от XIV–XV в.: случаят на Модон (Метони) 

Станоје Бојанин. Константин Философ Костенечки и средњовековна медицина

В. Обрешков. Към изясняването на личността на Сеидия от „Житието на Стефан Лазаревич”

Пенка Данова. „История на Европа“ на Пиерфранческо Джамбулари и познанието за Средновековна България
Снежанка Ракова-Маринкьова. Феликс Петанчич, Буда и Венеция: интересът към Османската империя в началото на ХVІ в.

Лиляна Симеонова. Антични и късноантични паметници в османски Константинопол: „начин на употреба”

Недељко Радосављевић. Европски утицаји на српско друштво у време формирања модерне државе

Евгения Давидова. По пътя на бакъра: из географските простори на балканските търговци през XIX в.

Стоянка Кендерова. Участниците в „Ломското съзаклятие” пред турския съд – 1868 г. (Документи от турските държавни архиви)

Рая Заимова. Жул Мишле и неговата „Антология“ или за един прочит на историята през XIX в.